Algemene voorwaarden


1.Toepasselijkheid

1.1 Huidige algemene verkoopsvoorwaarden van Crack-a-Bit (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en alle verkoopovereenkomsten die tot stand komen tussen Crack-a-Bit (hierna de "Verkoper") en de koper via de website www.crackabit.be (hierna “de Website”) en hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze bepalen dat ze voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden.

1.2 Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van de Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de Verkoper en de koper, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper.

1.3 Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig, mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Verkoper.

1.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om, indien nodig, huidige Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder de koper hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder dat laatstgenoemde hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De koper zal zelf regelmatig de Algemene Voorwaarden en de eventuele wijzigingen hiervan raadplegen op de Website. Het hernieuwd gebruik van de Website of van de diensten van de Verkoper houdt de aanvaarding van de koper van de wijzigingen aan huidige Algemene Voorwaarden in.

1.5 Identificatie van de verkoper: Isabel Van de Weyenberg, Dahlialaan 4, 3583 Paal, België, BTW nummer BE0770722804

2. Offertes - Bestellingen

2.1 Gewichten, afmetingen, materialen, prijzen en andere gegevens vermeld op de Website zijn slechts indicatief en dus niet bindend.

2.2 De offertes van Verkoper zijn niet bindend.

2.3 Een verkoopovereenkomst is slechts definitief tot stand gekomen op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard of bij begin van uitvoering door de Verkoper.

2.4 De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

3. Levering

3.1 Levering zal alleen plaatsvinden mits volledige betaling van het in de orderbevestiging vermelde bedrag.

3.2 De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de termijn die in de individuele orderbevestiging wordt vermeld.

3.3 De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en dus niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koopovereenkomst of betaling van enige schadevergoeding aan de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

3.4 In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

3.5 De goederen worden verzonden op risico van de koper.

4. Klachten

Om geldig te zijn, moeten klachten met betrekking tot een niet-conforme levering of een verborgen gebrek uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de levering, respectievelijk de ontdekking van het verborgen gebrek of het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, per aangetekend schrijven toekomen bij Verkoper.

5. Waarborg en aansprakelijkheid

5.1. In beginsel geldt voor door de Verkoper geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Consument-kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

5.2. De Verkoper is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

5.3. Indien de Verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een koper die geen consument-koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


6. Prijzen

De prijzen zijn incl. BTW en zullen in geen geval en onder geen enkele voorwaarde het voorwerp uitmaken van enige korting, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de Verkoper.


7. Betalingen

7.1 Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

- Overschrijving (overboeking)

- Online betaling (bancontact)

 

7.2 Bij het afsluiten van een abonnement verbindt de koper zich tot minimaal 4 leveringen van de bestelde producten.  Deze 4 leveringen worden altijd in rekening gebracht.  Vanaf de 5e levering kan een abonnement opgezegd worden, mits dit minimaal 2 weken voor de voorziene levering gebeurt.  Bij laattijdige opzegging zal er nog een levering plaats vinden.  De betaling van abonnementsformules gebeurt via factuur.

 

7.3 De betaling van de goederen geldt als opschortende voorwaarde van de koop.

 

Wanneer, indien de koper kiest voor betaling per overschrijving, de Verkoper niet de volledige betaling ontvangt van het in de orderbevestiging vermelde bedrag binnen de zeven (7) dagen te rekenen vanaf de orderbevestiging, wordt de koop als onbestaande beschouwd.

 

In dat geval zal er geen levering plaatsvinden, zelfs geen gedeeltelijke, en zal het eventueel overgeschreven bedrag ten gunste van de Verkoper door laatstgenoemde binnen de tien (10) dagen worden terugbetaald.

 

 

8. Overmacht

8.1 De Verkoper is ontlast van iedere aansprakelijkheid in geval van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, nationale of internationale conflicten, staking van al het personeel van de Verkoper of een gedeelte ervan, van de gewoonlijke vervoerders, enige laattijdige levering door zijn onderaannemers, mobilisatie, lock-out, onlusten, gebrek aan vervoersmateriaal, productiemiddelen, grondstoffen, en halffabrikaten, belemmeringen in het betalingsverkeer en brand en alle andere omstandigheden die tot gevolg hebben dat de nakoming van de overeenkomst door de Verkoper redelijkerwijs niet kan worden verlangd, waaronder begrepen daden of verzuim van de koper en onverschillig of bovengenoemde omstandigheden zich voordoen in België dan wel in het land van herkomst van de te leveren producten.

8.2 De uitvoering van de overeenkomst zal ingeval van overmacht worden opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat de koper gerechtigd is enige schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen van de Verkoper.

9. Verwerking persoonsgegevens

9.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de
Verkoper voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper, o.m. voor
de administratie van zijn klantenbestand.

9.2 Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper. De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot Crack-a-Bit, Dahlialaan 4 B-3583 Paal, met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.

10. Nietigheid

Indien een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Verkoper en de koper zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen.

11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

11.1 De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.

11.2 De rechtbanken van de plaats van de zetel van de Verkoper zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de Algemene Voorwaarden en met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.